Thấy gì trong ba kịch bản kinh tế cho Việt Nam năm 2020 của VEPR?

VEPR cho rằng ở kịch bản kém lạc quan nhất, kinh tế Việt Nam sẽ đi ngang trong quý II và quý II trước khi bật tăng trở lại trong quý IV.