Ra mắt Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

02/08/2021 23:39

Chuyên trang có phương châm hoạt động là “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững”.

Ngày 30/7 vừa qua, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động xuất bản báo chí điện tử số 63/GP - CBC cho Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.

gd1231-1627895270-1627915975.jpg

Giao diện trang chủ Chuyên trang https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

Chuyên trang có tôn chỉ mục đích là phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin, giới thiệu những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa gắn với phát triển xã hội. Ngoài ra, chuyên trang Hội nhập còn thực hiện các chức năng nhiệm vụ của một cơ quan báo chí (đã được quy định tại Luật Báo chí năm 2016) phù hợp với nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển.

Cụ thể như sau: Theo Điều 4 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 thì chức năng nhiệm vụ của báo chí là: Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân; Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Thông tin trên chuyên trang Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ sẽ góp phần làm rõ một số luận điểm có liên quan: Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế giúp văn hóa Việt Nam có được cơ hội quảng bá rộng rãi trên thế giới; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số tạo ra những thuận lợi cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, giúp chúng ta khai thác tiềm năng kinh tế của văn hóa trên môi trường số; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang tạo ra sự tích cực xã hội và tích cực văn hóa cho người dân, là cơ hội thúc đẩy tinh thần tự quản, năng lực làm chủ của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động và sáng tạo văn hóa; Chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, toàn diện của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển...

Vì thế, những thông tin về Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ dưới góc nhìn chuyên sâu về Văn hóa và Phát triển là cấp thiết không chỉ với các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn trở nên vô cùng cần thiết trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giúp cho nhân dân trong nước hiểu rõ những cơ hội và thách thức trong hội nhập. Đồng thời cũng giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối ngoại giao và Hội nhập quốc tế: “Việt Nam muốn là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới”.

logo-hoi-nhap-1-1626423569-1627916090.png

Logo của https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

Ngoài các thông tin tiện ích, quảng cáo, các dịch vụ có thu phí từ cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật và đưa tin về các hoạt động sự kiện, tuyên truyền phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chuyên trang Hội nhập sẽ tập trung đưa tin chuyên sâu về các lĩnh vực và các mặt hoạt động cụ thể như sau: Toàn cảnh Hội nhập; Dòng chảy Văn hóa; Kết nối xanh; Đồng hành Việt; Bạn đọc và Tòa soạn.

Chuyên trang có ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh và phương châm hoạt động là “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững”. Chuyên trang Hội nhập có thành phần Ban Biên tập và Hội đồng cố vấn gồm: Nhà báo, Tiến sĩ Phạm Việt Long, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; PGS.TS Phạm Hùng Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; Nhà báo, Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên, Trưởng Ban Chuyên đề kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu Hội nhập; Viện sĩ Đào Thế Anh; GS.TSKH Trần Duy Quý; TS Lê Thành Ý; Nhà báo Vũ Xuân Bân. Trong đó, Thạc sĩ, Nhà báo Vương Xuân Nguyên là Thường trực và Phụ trách Chuyên trang Hội nhập https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/.

Lê Thành

Bạn đang đọc bài viết "Ra mắt Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển" tại chuyên mục Kinh Tế - Thị Trường.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HOA LAN VIỆT NAM và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Trung tâm phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website https://vietnamhuongsac.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục