Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn

Trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở đó, Hà Nội sớm quan tâm phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và ứng dụng khoa để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững