Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Sinh Vật Cảnh một ngành kinh tế sinh thái nhiều triển vọng

Phát huy phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động những năm 60 của thế kỷ trước, trải qua hơn 30 năm các cấp Hội Sinh Vật Cảnh góp phần đưa Sinh Vật Cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái, khẳng định Sinh Vật Cảnh là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái. Để rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Vương Xuân Nguyên, một người có trên 20 năm hoạt động và viết về đề tài này.