Trang thông tin chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển nông thôn, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội

Vừa qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội vừa hoàn thiện trang tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn/. Đây là Trang thông tin điên tử chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển nông thôn, làng nghề, HTX, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội